Zápis do 1. ročníku

 

Vážení rodiče,

 

                                    k zápisu do 1. ročníku ZŠ  pro školní rok 2015/2016 vás zve:

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola v Moravské Třebové Komenského 287.

Zápis  proběhne dne 5. února 2015 od 14.00 hodin.

 

S sebou vezměte: rodný list dítěte, aktuální  psychologická, popřípadě  lékařská vyšetření dítěte.

 

Poskytujeme vzdělávání ve třech vzdělávacích programech:

 • Vzdělávací program Základní škola je určen pro žáky s jiným než mentálním postižením - vývojové poruchy učení, vady řeči, zrakové a tělesné postižení, Aspergerův syndrom.
 • Vzdělávací program Základní školy praktické pro žáky s lehkou mentální retardací.
 • Vzdělávací program Základní školy speciální pro žáky se středně těžkou a těžkou mentální rehabilitací a kombinovanými vadami a autismem.
 • Vzdělávání dle výše uvedených programů je poskytováno v malém kolektivu žáků prostřednictvím specializovaného individuálního přístupu ke každému žákovi.

V rámci výuky nabízíme:

 • reedukaci žákům s poruchami učení, individuální logopedickou péči, reedukaci žákům se zrakovým postižením
 • rehabilitační péči žákům se zdravotním oslabením a poruchou mobility
 • služby školního poradenského pracoviště (školní psycholožka, výchovná

poradkyně, metodička prevence)

dále nabízíme:

 • kvalitně vybavené třídy s interaktivními tabulemi, učebnu pro výuku AJ a PC učebnu, moderně vybavenou tělocvičnu, rehabilitační tělocvičnu, relaxační místnost – snoezelen, místnost pro arteterapii, keramickou dílnu, učebnu pro rozvoj čtenářských dovedností a komunikace,
 • specializovanou učebnu pro výuku žáků s autismem,
 • jídelnu přímo v areálu školy, školní hřiště a zahradu s altánem pro výuku v přírodě
 • možnost ubytování na moderním internátě školy
 • akce pořádané školou-výlety, karneval na ledě, školy v přírodě, lyžařský výcvik, školní akademie atd.
 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.