Přijímací řízení na PrŠ pro šk. rok 2019/2020

Oznámení ředitelky školy o přijímacím řízení

na praktickou školu dvouletou

(kód oboru: 78-62-C/02)

pro školní rok 2019/2020

Počty přijímaných uchazečů

V souladu s § 3 odst.2 vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách oznamuji, že pro školní rok 2018/2019 bude do prvního ročníku praktické školy s dvouletou přípravou přijato maximálně 31 uchazečů.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Podávají uchazeči na předepsaných tiskopisech prostřednictvím rodičů nebo osobně přímo ředitelce střední školy nejpozději do 1. března 2019

Termíny pro přijímací řízení v prvním kole:

Termín: pátek 26. dubna 2019

V přijímacím řízení se hodnotí:

Řádně vyplněná přihláška a zápisový lístek, aktuální psychologické vyšetření PPP nebo SPC

V případě vašeho zájmu můžete získat další informace na ředitelství školy, telefonním čísle 461 316055 nebo na adrese www.specmt.com

V Moravské Třebové 18. ledna 2019                                        Mgr. Jitka Kánská

                                                                                                          ředitelka

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.