Výsledky zápisu pro šk. rok 2020/2021

Výsledky elektronického zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 který proběhl v období od 1. 4. do 30. 4. 2020

Přijatí žáci:

SZŠ_1/2020

SZŠ_2/2020

SZŠ_3/2020

O přijatých žácích vystaví škola rozhodnutí o přijetí, které bude rodičům předáno osobně. Rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od jeho vystavení.

Žáci navržení na odklad školní docházky:

SZŠ_4/2020

SZŠ_5/2020

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí škole doručit doporučení poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) a lékaře.

V Moravské Třebové 19. 5. 2020

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.