Přijímací řízení na PrŠ pro šk. rok 21/22

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do Praktické školy dvouleté (kód oboru 78-62-C/02) pro školní rok 2021/2022.

Příjímací řízení bude probíhat formou rozhovoru dne 21. května 2021. V případě nenaplnění kapacity pro vzdělávání na výše uvedené škole, bude možné přijímat uchazeče až do naplnění oboru – maximálně do konce srpna 2021.

Místo konání přijímacího řízení: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola

Moravská Třebová, Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová

Jak poslat přihlášku?

Přihlášky ke studiu mohou uchazeči doručit osobně do rukou statutárního zástupce ředitelky školy nebo poslat na výše uvedenou adresu školy v termínu do 1.3. 2020

Co s přihláškou?

Řádně vyplněná přihláška s požadovanými údaji a opatřená lékařských posudkem o zdravotní způsobilosti studia na naší škole a razítkem ředitelství příslušné školy, na které žák absolvoval studium na ZŠ

Součástí přihlášky musí být platné doporučení poradenského zařízení SPC/PPP pro aktuální školní rok

Zápisový lístek

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se na dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka praktické školy dvouleté. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou

Sdělení uchazečům o studium a jejich zákonným zástupcům:

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

a. povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižení

b. povinnou školní docházku v základní škole speciální

c. povinnou školní docházku, ale získali základní vzdělání

d. základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

V Moravské Třebové 18. ledna 2021                                           Mgr. Jitka Kánská

                                                                                                          ředitelka

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.