slide 1 SPC

 

Charakteristika SPC

Personální obsazení

Služby a činnosti

Jak se objednat

Kontakt a vyšetření

Ochrana osobních údajů

Vniřní řád SPC

Formuláře ke stažení

Kde nás najdete

Kontakt a vyšetření

Kontakt a vyšetření

PRVNÍ VYŠETŘENÍ:

Prvnímu vyšetření předchází rozhovor se zákonnými zástupci, anamnestická zjištění (osobní a rodinná anamnéza, průběh dosavadního vzdělávání) a analýza závěrů případných předchozích vyšetření klienta.
První vyšetření klienta probíhá ambulantně v prostředí centra. Výjimku činí klienti se zrakovým postižením, kterým jsou služby poskytovány i v rámci výjezdů do kmenových škol, popř. rodin, s ohledem na vzdálenost nebo složitost dojezdu.

K vyšetření je třeba donést všechny zprávy odborných lékařů, týkající se zdravotních obtíží klienta (neurologie, psychiatrie, oční ambulance, klinického psychologa).
Pokud klient používá speciální psací potřeby, je vhodné vzít je sebou. Dle povahy vyšetření a obtíží klienta doneste také školní sešity, pracovní listy, popř. žákovskou knížku.
Pokud klient v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo jiné Speciálně pedagogické centrum – SPC), je nutné s sebou donést poslední zprávu a doporučení z tohoto zařízení.
Pro jistou osobní pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ:

Každý klient SPC (dítě, žák) a jeho zákonný zástupce) je předem informován o povaze, rozsahu, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích i nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytovaných poradenských služeb, prospěchu, který je možné očekávat i možných následcích neposkytnutí poradenské služby.
Podmínkou k uskutečnění vyšetření je žádost zákonného zástupce, či zletilého klienta o poskytnutí poradenské služby a informovaný souhlas s vyšetřením. Zákonný zástupce si zprávu z vyšetření a doporučení ke vzdělávání přebírá osobně a svým podpisem ztvrzuje souhlas se závěry vyšetření, zařazením žáka do stupně podpory a doporučenými podpůrnými opatřeními.
V případě klientů s delším a složitějším dojezdem jsou zprávy a doporučení ke vzdělávání zasílány doporučeným dopisem na uvedenou adresu klienta, po předchozí domluvě, na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
Doporučení ke vzdělávání je souběžně zasláno kmenové MŠ, ZŠ nebo SŠ klienta prostřednictvím datové schránky.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.