Slide SPC

 

Aktuálně SPC

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ SPC

ČERVENEC:               1. – 16. 7.

SRPEN:                     16. – 31. 8.

 

DOVOLENÁ: 19. 7. – 13. 8. 2021

 

VŠEM KLIENTŮM A JEJICH ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO.

 


VÁŽENÍ KLIENTI,
S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI V SOUVISLOSTI S COVID-19 PROSÍME PO PŘÍCHODU DO SPC O VYPLNĚNÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. FORMULÁŘE JSOU PRO VÁS PŘIPRAVENY V ČEKÁRNĚ SPC (je možné přinést již vyplněný formulář sebou).

Centrum je možné navštívit, i pokud se nachází v jiném než v okrese vašeho pobytu. Dle usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 ač. 216 ze dne 26. února 2021, je třeba mít u sebe pro cesty čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty – zákonným zástupcům klientů, kterých se to týká, budou formuláře k vyplnění zaslány E-mailem.

PŘI VSTUPU DO SPC POUŽÍVEJTE RESPIRÁTOR (DOSPĚLÍ) NEBO CHIRURGICKÉ ROUŠKY (DĚTI DO 15ti LET).
NA VYŠETŘENÍ PŘICHÁZEJTE VE STANOVENÝCH ČASECH. NEZLETILÉHO KLIENTA BUDE DOPROVÁZET VŽDY POUZE JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.

POKUD SE PŘED VYŠETŘENÍM VYSKYTNOU U KLENTA NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE, VYŠETŘENÍ PROSÍM TELEFONICKY ZRUŠTE NA TEL. ČÍSLE: 601 332 221.

VSTUP NA PRACOVIŠTĚ JE AŽ DO ODVOLÁNÍ POVOLEN POUZE OBJEDNANÝM KLIENTŮM.

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI DOCHÁZÍ TAKÉ KE ZMĚNÁM V ORGANIZACI VYŠETŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KLIENTŮ.

KLIENTY, KTERÝCH SE TYTO ZMĚNY BUDOU DOTÝKAT, KONTAKTUJEME TELEFONICKY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ.
Mgr.et Mgr. Tereza Tempírová, vedoucí SPC.

 


 

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Speciálně pedagogické centrum (SPC) postupuje v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a Mimořádného opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami,s účinností od 10.9. 2020 do odvolání.

Vstup do prostor SPC je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).

 • Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky/ochranné štíty.
 • Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Po příchodu na pracoviště SPC si nejprve všichni vydezinfikují ruce a následně zákonný zástupce/zletilý klient odevzdá odborným pracovnicím vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti (potřebný formulář obdrží při příchodu do SPC).
 • Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.
 • Příchody a odchody klientů budou organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl minimální. Na vyšetření přicházejte včas, ve stanoveném čase, aby nedocházelo k setkání většího množství osob na chodbách a v pracovnách.
 • Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba.
 • V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nositi v průběhu poskytování poradenské služby.
 • Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.
 • V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si umyli nebo vydezinfikovali ruce.
 • V každé místnosti kde se uskutečňují poradenské služby bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit.

 


 

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.