Slide SPC

 

Aktuálně SPC

Od 2. 11. 2020 je speciálně pedagogické centrum opět otevřeno.

Všechny pracovnice SPC jsou na Covid-19 negativní.

Termíny vyšetření naplánované po tomto termínu zůstávají v platnosti.

Zákonné zástupce klientů, objednaných na vyšetření v období karantény budeme informovat telefonicky o náhradních termínech vyšetření.

Děkujeme a přejeme všem především pevné zdraví.


BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Speciálně pedagogické centrum (SPC) postupuje v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a Mimořádného opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami,s účinností od 10.9. 2020 do odvolání.

Vstup do prostor SPC je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).

 • Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky/ochranné štíty.
 • Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Po příchodu na pracoviště SPC si nejprve všichni vydezinfikují ruce a následně zákonný zástupce/zletilý klient odevzdá odborným pracovnicím vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti (potřebný formulář obdrží při příchodu do SPC).
 • Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.
 • Příchody a odchody klientů budou organizovány tak, aby vzájemný kontakt klientů v čekárně byl minimální. Na vyšetření přicházejte včas, ve stanoveném čase, aby nedocházelo k setkání většího množství osob na chodbách a v pracovnách.
 • Mezi osobami v čekárně musí být udržován odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu klient – doprovázející osoba.
 • V průběhu poskytování poradenských služeb v místnosti nemusí klienti ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nositi v průběhu poskytování poradenské služby.
 • Při sejmutí si každý klient ukládá roušku do sáčku.
 • V případě potřeby mohou být klienti vyzváni, aby si umyli nebo vydezinfikovali ruce.
 • V každé místnosti kde se uskutečňují poradenské služby bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do zařízení vstoupit.

 


UPOZORNĚNÍ

Od 1. 7. 2020 probíhá rekonstrukce Speciálně pedagogického centra.
PROVOZ CENTRA NENÍ PO DOBU REKONSTRUKCE OMEZEN.
Pracovny speciálních pedagožek jsou dočasně přemístěny do I. patra budovy školy, zde také probíhají veškeré činnosti.
Ke vstupu do SPC používejte hlavní vchod školy (vchod do SPC z ulice 9. května je uzavřen), poté po schodech nahoru a od schodu vpravo a na konci chodby vlevo.
Rekonstrukce SPC by měla být ukončena v měsíci listopadu.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.