Slide SPC

 

Charakteristika SPC

  • Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) v Moravské Třebové je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou a psychologickou péči a poradenství dětem, žákům a mladistvým se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem s obtížemi a zvláštnostmi ve vývoji v období, kdy ještě není spolehlivě určeno, zda se jedná o zdravotní postižení. SPC poskytuje také odbornou pomoc a podporu zákonným zástupcům, pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům z řad odborníků. Smyslem poskytované komplexní péče je usnadnit dětem/klientům SPC co nejoptimálnější začlenění do společnosti a podpořit v tomto snažení jejich rodiče a učitele.
  • Speciálně pedagogické centrum vzniklo původně pro potřeby dětí/žáků se zrakovými vadami. Postupně se působnost centra rozšířila na základě poptávky a potřeb v oblasti jeho působnosti. V současné době se SPC specializuje na péči o klienty se zrakovým postižením (i v kombinaci s jiným typem postižení) v rámci pardubického kraje. Tito klienti tvoří třetinu z celkového počtu. Dále o klienty s různými stupni mentálního postižení i v kombinaci vad, kombinovanými a závažnějšími vývojovými poruchami v regionu Moravskotřebovska, Lanškrounska, Jevíčska a Svitavska. Část klientely SPC tvoří také děti a žáci s poruchami autistického spektra.
  • SPC podporuje a provází rodiny dětí s postižením ve zvládání nároků vzdělávání po dobu předškolní, základní i střední školní docházky.


Kapacita Speciálně pedagogického centra je 300 klientů.

Speciálně pedagogické centrum poskytuje a realizuje své služby v souladu s platnou školskou legislativou:

  • Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřeba a žáků nadaných v platném znění.
  • Zákon č. 561/2004 - školský zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.