Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí k povinné školní docházce

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání bude vyřizovat zákonný zástupce (žadatel):

jméno a příjmení: .............................................................................................................

místo trvalého pobytu: .....................................................................................................

popř. jiná adresa pro doručování: ....................................................................................

Správní orgán, jemuž je žádost doručována:

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová

Žádost

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám    o přijetí k základnímu vzdělávání pro své dítě od školního roku 2020/2021

jméno a příjmení dítěte: ...................................................................................................

datum narození: ..............................................................................................................

místo trvalého pobytu: .....................................................................................................

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky. Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

Dne: .........................                                                                           Podpis: ……………………………

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.