header

 

Základní škola speciální (ZŠS)

Poskytuje základy vzdělávání žákům, kteří nezvládají učivo dle osnov Základní školy dle § 16. Je tedy především určena pro žáky se středním, těžkým, hlubokým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Školní docházka je desetiletá.

Žáci pracují dle plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Ve vhodně upravených podmínkách a při speciálně pedagogické péči si žáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě (osvojují si návyky pro vlastní samostatný život a dle individuálních schopností i společensky prospěšné uplatnění). Obsahem výchovně vzdělávací práce je vypěstování návyků sebeobsluhy, hygieny a rozvíjení pracovních dovedností, osvojení si základních pojmů týkající se nejbližšího přírodního a společenského prostředí.

Pro žáky s nejtěžším typem postižení, kteří se nemohou vzdělávat na úrovni ZŠ dle § 16 ani ZŠ speciální, je určena rehabilitační třída základní školy speciální. Žáci si osvojují některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, jsou vedeni k dosažení určité míry soběstačnosti.

Každému žákovi je vypracováván individuální vzdělávací plán (IVP), který vychází z potřeb jednotlivých žáků. Obsah, metody a formy vzdělávání tedy odpovídají jejich potřebám a možnostem.
Žákům je zajištěna speciálně pedagogická péče pedagogy se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky, v případě nutnosti pracují s žákem osobní a pedagogičtí asistenti pod dohledem pedagoga.

V rámci vzdělávání je žákům umožněna speciální terapie (canisterapie, muzikoterapie, logopedická terapie, terapie zraková ve stimulační místnosti, terapie ve snoezelenu).
Škola žákům nabízí výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebna s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, místnosts trampolínou, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu a stimulační místnost.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště a členitá zahrada.


foto1foto2foto3

 
 

BSSPK
 

doucovani zaku skol


logo eu fondu msmt

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: ZVÝŠENÁ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003096

pdf ico