2a3

 

Základní škola (ZŠ)

Je určena pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Poskytuje žákům výchovu a vzdělání způsobem přiměřeným jejich postižení. Do ZŠ dle § 16 jsou umisťovány děti s mentálním postižením či v kombinaci se zrakovým defektem, těžkou poruchou řeči, psychiatrickým nálezem, zdravotním oslabením, které selhávají ve výuce běžné základní školy. Docházka do ZŠ dle § 16 je devítiletá.

Výchovně vzdělávací činnost zajišťují speciální pedagogové, pokud je potřeba, spolupracuje s učitelem pedagogický nebo osobní asistent. Na doporučení odborníka (tyflopeda, logopeda, somatopeda, odborného lékaře) jsou žákům nabízeny předměty speciální péče (logopedická terapie, tyflopedická péče ve stimulační místnosti, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP) a zdravotní tělesná výchova).

Děti využívají třídy a učebny, které disponují moderním vybavením (speciální pomůcky pro výuku, interaktivní tabule). Jedná se o učebny pro výuku pracovního vyučování, informačních technologií, anglického jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy.

Škola žákům nabízí výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebna s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, místnost s trampolínou, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu a stimulační místnost.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště, členitá zahrada a zejména školní pozemek a skleník potřebný k výuce pěstitelských prací.

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a dále dle individuálního vzdělávacího plánu s možností redukce učiva dle snížených výstupů ŠVP.

Od září 2014 funguje při ZŠ specializovaná třída pro děti s PAS (poruchami autistického spektra). Výuka probíhá podle vzdělávacích programů základní a speciální školy. Výuku zajišťuje zkušený speciální pedagog za podpory a pod dohledem školního psychologa, ve třídě je přítomen asistent pedagoga. 


foto1foto3foto2

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

Škola dostala dotaci z ESF na projekt
“Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.


 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz